2019-09-15 Sermon
"Back to Egypt"
Reference: Exodus 17: 1-7