2019-05-12 Sermon
"Courageous Women"
Reference: Exodus 1: 8-22